Försäljning & Service: 08 445 14 30 - [email protected]

Försäljnings- och garantivillkor

Försäljnings- och garantivillkor – Produkter/enheter,

 

Dessa försäljnings- och garantivillkor avser produkter, köpta av Prestec i Stockholm, 559097-4217. Fordon som förmedlas har sin egen tillverkargaranti.

Allmänna villkor Prestec garanti:

Prestec garanterar funktionen hos delar som tillhör utrustningen under 12 månader från leveransdatum endast under förutsättning att köparen uppvisar inköpsbevis med inköpsdatum (kassakvitto, fraktsedel och faktura). Detta skall vid uppmaning uppvisas till Prestec eller auktoriserade serviceverkstad i samband med krav på garantireparation.

Begränsningar i garanti:

Garantin begränsas till kostnadsfri reparation av defekta delar som beror på material eller fabrikationsfel. Defekta delar skall transporteras till Prestec och frakten bekostas av köparen. Garantin medger inte byte av maskinen eller återköp utan endast utbyte av defekta delar.

Garantin omfattar inte följande situationer:

 1. Delar som utsätts för onormalt slitage under användning samt slangar, munstycken, utvändiga ventiler.
 2. Delar som skadats till följda av slarv eller olämplig användning.
 3. Skador på produkten till följd av åsidosättande av bruks- eller underhållsinstruktioner.
 4. Skada till följda av bruk av andra delar än originaldelar eller originaltillbehör eller till följd av reparation som utförts av ej Prestec auktoriserad personal.
 5. Skada som orsakats av inkorrekt strömtillförsel eller annat bränsle än vad som specificeras i instruktionsmanualen.
 6. Skada på produkten till följd av olämpligt transportsätt.
 7. Om garantikrav inte åtföljs av daterat inköpsbevis.
 8. Om serienumret på märkplåten har ändrats eller saknas.
 9. Garantin täcker inte arbete som installation, anslutning till andra system eller underhåll som beskrivs i instruktionsmanualen.
 10. Garantin gäller ej broms- och kopplingsbelägg, lampor, säkringar, batterier, däck, slangar, vajrar för reglage och hastighetsmätare, gummidetaljer och dekaler, elkablar och elanslutningar, smörjmedel och bränsle, slangar, kopplingar samt övriga slitagedelar som ej ligger under obligatoriska bytesdetaljer under service.
 11. Fordon och släp som har en egen tillverkargaranti (t ex Mercedes och Iveco). Prestec ansvar inte för garantireparationer, defekter eller andra fordonsrelaterade fel. Återköp, hävning av fordonsköp accepteras ej.

 

Garantiåtaganden:

 1. Om garantireparation utförs hos kunden debiteras res- och arbetstid enligt gällande taxa.
 2. Utförs reparationen hos tekniskt servicecenter som godkänts av tillverkaren ansvarar kunden för transportrisken om maskinen skickas direkt och servicecentret om maskinen hämtas hos kunden.
 3. Ingen ersättning medges för någon typ av skada till följd av påtvingat stillestånd av maskinen såsom person eller ting skada, driftstopp inkl. produktionsförlust eller liknande.
 4. Tvister angående garantin undantar inte kunden från något ansvar, särskilt inte angående betalningsvillkoren.
 5. Garantin upphör att gälla om kunden inte uppfyller betalningsvillkoren.

  

Ersättning från Prestec:

Ersättningar lämnas ej för;

 • Skada som orsakats av köld, väta, vatten eller korrosion.
 • Skada som orsakats av brand, stöld, trafikolycka, skadegörelse, läckage, manipulerad mätarställning eller annan yttre påverkan.
 • Fel av ringa betydelse.
 • Kostnader för undersökning och demontering samt återmontering efter undersökning och demontering när skadan inte ersätts av garantin.
 • Förlorad arbetsförtjänst i samband med skada, bärgning, hyrbil, taxi och liknande. (Stilleståndsersättning)
 • Följdskador på övrig utrustning som orsakats av defekt/skadad del.
 • Definierade och fastställda seriefel.
 • Kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.

 

Produkt/Enhet, garantivillkor

Typ av produkt Garantitid Garanti via Krav Garantivillkor
Aggregat1årPrestecAnvända manual, Serviceplan.Prestec, villkor
Maskiner & verktyg1årPrestecAnvändarmanualPrestec, villkor
Bil/fordon1-3årTillverkarenServiceplanTillverkarens villkor
Inspektionskamera1årPrestecAnvändarmanualPrestec, villkor
Dysor1årPrestecInstruktionerPrestec, villkor

 

Villkorens godkännande och uppdatering:

Innehållet i dessa villkor revideras och uppdateras årligen av företagets ledning i samråd med leverantörer samt genom interna uppföljningsrutiner.